Om föreningenLärarhögskolan i Stockholm startade 1956 och är landets enda fristående specialhögskola för lärande. Att utveckla kunskap om lärande för människors växt, bildning och välfärd - är en övergripande ambition som genomsyrar all vår utbildningsverksamhet. Vi är en högskola där en mångfald av erfarenheter och kunskapskvaliteter bildar grund för kunskapsutveckling. En nära samverkan med samhället omkring oss är viktig för högskolans utveckling. Bland våra utbildningar kan man hitta lärarprogrammet, studie- och yrkesvägledarutbildningen samt påbyggnads- och vidareutbildningar.

Idag studerar ca 15 000 personer på LHS. Studenterna har bred spridning vad gäller social bakgrund; 82% är kvinnor, 21 % har utländsk bakgrund och medelåldern är mellan 25-30år.


Campus Konradsberg - en mötesplats kring lärande
Lärarhögskolan har ett campus som lever - ett kulturellt centrum som inbjuder till dialog. Från och med 2004 finns all verksamhet samlad på vårt campus som ligger centralt i Rålambshovsparken på Kungsholmen. Ett samlat campus ses som en viktig förutsättning för Lärarhögskolans mål att bli ett nationellt kunskapscentrum kring lärande och lärandeprocesser. Lärarhögskolans många utbildningar och expanderande forskning och uppdragsutbildning med inriktning på didaktik och pedagogik, får en samlad forsknings- och undervisningsmiljö. Lärarhögskolan kan även ge skräddarsydd fortbildning på uppdrag av t ex en kommun eller en skola.


Internationalisering
Studenterna kan förlägga delar av sin utbildning utomlands. Lärarhögskolans lärare och forskare samarbetar med lärare och forskare i andra länder. Lärarhögskolan har utbytesavtal med universitet i Europa, Nordamerika, Australien, Asien och Afrika och deltar i flera utbytesprogram.


Breddad rekrytering
Den sociala sammansättningen bland studenterna vid Lärarhögskolan i Stockholm överensstämmer i stort sett med befolkningen i Storstockholm. Samma andel med arbetarbakgrund (28%) finns bland studenter och befolkning. Att Lärarhögskolan i Stockholm når sina mål för breddad rekrytering av studenter innebär på sikt att även lärarkåren i skolan kan ge en god spegling av samhällets mångfald.


Projektet "Under ytan"
Fram till April 2007 nu ingår Lärarhögskolan som partner i ett EU-projekt inom programmet Equal som syftar till att förstå och förändra normer i skolan, med fokus på frågor om heternormativitet, genus och sexuell läggning.

www.lhs.se

Allmän information